A. WABCO Podmínky pro užívání / Prohlášení o ochraně dat

 1. WABCO Podmínky pro užívání
 1. Popis výkonů
 2. Práva a povinnosti uživatele
 3. Práva a povinnosti WABCO
 4. Licence; duševní vlastnictví
 5. Vady; ručení
 6. Závěrečná ustanovení
 1. WABCO Prohlášení o ochraně dat
 1. Odpovědné místo
 2. Námi získávaná data a jak Vaše data zpracujeme
 3. Vaše práva
 1. WABCO Podmínky pro užívání
 2. Tím, že užíváte aplikaci WABCO (dále označena jako „aplikace“ a kliknete na tlačítko „Souhlasím“ uzavíráte (dále označený jako “uživatel”) závaznou dohodu s

  WABCO Vertriebs GmbH & Co. KG
  Am Lindener Hafen 21
  30453 Hanover
  Německo
  Tel.: +49 511 / 9220

  info.de@wabco-auto.com

  („WABCO“, „my“ nebo „nám“), podle ustanovení níže uvedených podmínek pro užívání („Podmínky pro užívání WABCO“):

 1. Popis výkonů
 2. Aplikace WABCO je inovativní aplikace, která se nabízí bezplatně a v současné době poskytuje tyto čtyři hlavní služby („služby“):

  WABCO nabízí výše uvedené služby v závislosti Vaší aktuální dostupnosti a vyvine ekonomicky rozumné úsilí, aby služby poskytla bez nepřiměřených poruch nebo zbytečných přerušení.

  Přestože se WABCO snaží zásobovat Vás stále nejnovějšími informacemi, aplikace možná nezobrazí nejnovější a nejaktuálnější informace, což závisí zejména na Vašem statusu online. Veškeré informace poskytnuté v aplikaci jsou nezávazné a slouží výlučně informačním účelům.

 3. Práva a povinnosti uživatele
  1. Používání aplikace je dovolené jenom tehdy, pokud uživatel akceptoval tyto podmínky k užívání tím, že klikl na tlačítko „Souhlasím“.

  2. Tuto aplikaci nesmíte používat způsobem, který není podle Podmínek k užívání Google Play dovolený.

  3. Použitím implementace map Google v aplikaci WABCO souhlasíte s tím, že jste vázaní Podmínkami k užívání Google Maps..

  4. Během jízdy, zejména ve veřejné silniční dopravě, smíte tuto aplikaci používat jedině tehdy, když proto nemusíte mobilní přístroj přijmout nebo držet. Musíte zajistit, aby Váš mobilní přístroj byl dostatečně zabezpečen a upevněn takovým způsobem, který neomezuje ani výhled řidiče, ani kontrolky. Je Vaší povinností, dodržovat místní dopravní předpisy.

  5. Tuto aplikaci smíte používat pouze s předpokládanými vlastnostmi a funkcionalitami a pouze způsobem, který je v souladu s ustanoveními o používání WABCO.

  6. Aplikace je bezplatná. WABCO si vyhrazuje, určité vlastnosti a funkcionality v aplikaci uživateli zpoplatnit. V tomto případě bude WABCO uživatele o případných vyniklých nákladech před použitím takové vlastnosti nebo funkcionality informovat.

 4. Práva a povinnosti WABCO
  1. Pokud se WABCO dozví o porušení těchto podmínek k užívání WABCO ze strany uživatele, má WABCO právo na mimořádnou výpověď této dohody a je oprávněna, uživatele po předchozím uvědomění a uplynutí dvoutýdenní lhůty z dalšího užívání této aplikace vyloučit.

  2. WABCO je po včasném předchozím oznámení uživateli oprávněna poskytnout a nainstalovat aktualizace, které obsahují nové funkce, nebo které zlepšují efektivitu, bezpečnost a stabilitu aplikace nebo těch produktů či přístrojů, které se k užívání služeb používají, včetně aktualizací a zlepšení oproti předchozích instalovaným verzím této aplikace (včetně úplně nových verzí), pokud to je pro uživatele s přihlédnutím k jeho zájmům únosné.

 5. Licence; duševní vlastnictví
  1. Při instalaci této aplikace získává uživatel osobní, nevýlučné, bezplatné, nepřenosné, odvolatelné, časově a místně neomezené právo k užívání aplikace (stahování a provádění), pokud je k tomu nezbytné, stejně jako k užívání obsahů poskytnutých v aplikaci v souladu s předpokládaným účelem aplikace a podmínkami k užívání WABCO. Licence se omezuje na užívání aplikace na jednom mobilním přístroji, který uživateli patří nebo který kontroluje a na pravidla užívání, která jsou stanovena v Podmínkách k užívání Google Play.

  2. V případě porušení podmínek k užívání WABCO z Vaší strany končí práva této licence podle oddílu III., číslo 1.

  3. Veškerá autorská a komerční ochranná práva zůstávají výlučně u WABCO a / nebo jejích dceřiných společností.

  4. Bez předchozího písemného souhlasu WABCO není uživatel oprávněn nějaké z děl obsažených v aplikaci jako např. texty, obrázky, grafiky, animace, zvuky a jiné materiály zhodnocovat (včetně – avšak nikoli výlučně – práva na rozmnožování, práva na veřejné zpřístupnění a / nebo práva na zpracování).

 6. Vady; ručení
  1. WABCO neručí za právní a věcné vady, s výjimkou jejich lstivého zamlčení.

  2. WABCO ručí za porušení povinnosti, stejně jako za delikt pouze při úmyslu a hrubé nedbalosti. Za lehkou nedbalost WABCO ručí jenom při porušení podstatných smluvních povinností (takzvané kardinální povinnosti). Podstatné smluvní povinnosti jsou takové, jejichž splnění je nezbytné k dosažení cíle této dohody. V tomto případě je ručení omezeno na bezprostřední, pro smlouvu typické a předvídatelné škody. Povinnost náhrady škody za poškození života, těla nebo zdraví, stejně jako ručení podle zákona o povinném ručení zůstává výše uvedenými úpravami nedotčené. Pokud je ručení WABCO podle výše uvedených úprav vyloučené nebo omezené, platí to také pro ručení zaměstnanců, zástupců a pověřenců WABCO, pokud budou nároky uplatněny přímo vůči nim.

 7. Závěrečná ustanovení
  1. Tato dohoda a její výklad podléhá právu Spolkové republiky Německo, s vyloučením veškerých ustanovení mezinárodního soukromého práva, která by mohla vést k aplikaci práva jiné země, a s vyloučením kupního práva SN (CISG). Pokud uživatelem je spotřebitel, platí tato volba práva jen potud jako kogentní ustanovení země, v němž má spotřebitel svoje bydliště nebo svůj obvyklý pobyt, tuto volbu práva neomezují.

  2. Jestliže se v případě uživatele jedná o obchodníka, právnickou osobu veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní majetek, jsou pro všechny právní spory vyplývající z této dohody příslušné soudy v Hannoveru, pokud pro žalobu není odůvodněné výlučné místo soudu.

  3. Ústní vedlejší ujednání neexistují. Za účely důkazu se veškeré změny nebo doplňky těchto podmínek k užívání WABCO musejí sepsat písemně.

 1. WABCO Prohlášení o ochraně dat
 2. WABCO respektuje vaše osobnostní práva. V tomto oddíle bychom Vás chtěli informovat o tom, jaká data pro Vás získáváme, co s nimi děláme, proč to děláme a jaká práva Vám náleží k datům, která nám dáte k dispozici.

 1. Odpovědné místo
 2. Odpovědným místem pro veškerá data vztahující se k osobám, která se v této aplikaci získávají, je WABCO Vertriebs GmbH & Co. KG, Am Lindener Hafen 21, 30453 Hannover, Německo, Tel.: +49 511 / 9220, info.de@wabco-auto.com.

 3. Námi získávaná data a jak Vaše data zpracujeme
 4. Aplikace WABCO zpracovává tato data:

  1. Data o stanovišti mobilního přístroje
  2. WABCO použije Vaše aktuální data GPS ke stanovení Vašeho současného stanoviště jenom když po předchozím oznámení a souhlasu aktivujete přijímač GPS ve Vašem mobilním přístroji. WABCO potřebuje tyto informace pro služby vztahující se ke stanovišti, aby mohla zjistit Vaši polohu a poskytnout Vám informace o nejbližším místím servisním partnerovi WABCO Service Partner. Používáme tyto informace rovněž pro WABCO News, abychom Vám poskytli relevantní zprávy WABCO v závislosti na Vašem současném stanovišti. Aplikace WABCO nebude stanoviště uživatele sledovat a ani nebude zjišťovat nebo ukládat stanoviště uživatele v určitém období.

  3. Anonymy, data získaná prostřednictvím Flurry Analytics
  4. Aplikace WABCO využívá Flurry Analytics (Flurry Inc., 360 3rd St. Ste. 750, San Francisco, CA 94107), k analýze Vašeho používání aplikace WABCO (například počet relací za den) abychom zjistili, jací uživatelé s naší aplikací interagují a abychom mohli aplikaci zlepšovat.

   Flurry zjišťuje data prostřednictvím „softwarového agenta“, který je integrován v aplikaci WABCO. Zjišťovaná data mohou obsahovat: verzi „agenta“, platformu, verzi SDK, časové razítko, klíč API (k identifikaci aplikace), verze aplikace, identifikaci přístroje, identifikaci iOS pro reklamu, identifikaci iOS pro nabízející, adresu Media Access Control (MAC), mezinárodní identifikaci mobilních rádiových přístrojů (IMEI), model, verzi výrobního a operačního systému, verzi přístroje, čas startu a vypnutí relace, provozní dobu přístroje, lokální údaje (určité stanoviště, na kterém se hovoří určitým jazykem), kód mobilní rádiové sítě, časové pásmo, status sítě (WiFi, atd.), pracovní paměť, místo v paměti, CPU a informace o baterii. Flurry Analytics opatří identifikaci přístroje iOS, adresu MAC a IMEI transformační hodnotou tak, že identifikace bude přepočtena na jinou hodnotu nebo klíč, které nahradí originální identifikaci (Flurry ID) a které skrývají informace existující v identifikacích.

   Nezávisle na tom nám Flurry poskytne pouze anonymní data, na jejichž základě můžeme vidět, jak uživatelé aplikaci používají a jak aplikace WABCO běží na různých mobilních přístrojích. Prohlášení o ochraně dat Flurry naleznete zde. Máte možnost svůj souhlas s užíváním Flurry Analytics odvolat tak, že použijete formulář pro odvolán od Flurry Analytics.

  5. Social Buttons
  6. Aplikace WABCO obsahuje tzv. Social Buttons, odkazy na sociální sítě Facebook, Twitter a YouTube. Třebaže WABCO sama pomocí těchto tlačítek nezískává žádná data, mohou odkazované stránky Vaše data získávat nebo zpracovávat. Abyste se o tom dozvěděli více, podívejte se prosím na prohlášení o ochraně dat pro Facebook, Twitter a YouTube.

  7. Třetí osoby
  8. WABCO nepředá Vaše data třetím osobám.

   WABCO nezpracuje žádná jiná než jmenovaná data a my nezpracujeme Vaše data také k žádným jiným účelům než účelům uvedeným v tomto prohlášení o ochraně dat.

 5. Vaše práva
 6. Po předchozím dotazu máte právo na bezplatnou informaci ohledně veškerých osobních dat, která WABCO o Vás získala a uložila. Kromě toho máte právo na opravu, zablokování a smazání svých dat (pokud lze aplikovat). Svůj souhlas se zpracováním a použitím Vašich dat můžete kdykoli odvolat, aniž by Vám tím vznikly náklady Při otázkách týkajících se ochrany dat kontaktujte mobile@wabco-auto.com.